Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић" (ИМРС) је самостална и референтна установа Републике Србије у области здравствене заштите и оцене радне способности радноактивног становништва, као и заштите становништва од јонизујућих зрачења и професионалне токсикологије. Институт је здравствена установа која обавља здравствену делатност на више нивоа здравствене заштите. Институт обавља образовну и научноистраживачку делатност, у складу са Законом.  

У оквиру своје делатности ИМРС:  

 • прати и проучава услове рада, организовања и спровођења информационог система прикупљања података и праћења епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије у области професионалних болести, болести у вези са радом и повредама на раду и предлаже мере за њихово спречавање и смањивање;
 • планира, организује, спроводи и евалуира мере, активности и поступке у области заштите здравља на раду, утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове у области медицине рада, промоције здравља на раду и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу;
 • обавља дијагностику и лечење професионалних болести;
 • обавља дијагностику болести у вези са радом;
 • унапређује организацију и рад здравствених установа у области заштите здравља на раду и координира њихов рад;
 • утврђује јединствену методологију и поступке у програмирању, планирању и спровођењу мера превентивне здравствене заштите радника;
 • уводи и испитује нове здравствене технологије, као и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације у области медицине рада;
 • прати савремена достигнућа у области организације медицине рада и предлаже здравствене стандарде за унапређење и развој;
 • изучава све факторе професионалних ризика и врши њихову идентификацију, квалификацију и процену;
 • врши мерења физичких, хемијских и биолошких штетности у области испитивања услова на радном месту и радној околини, као и у области заштите животне средине;
 • обавља стручно-медицинске поступке и активности у вези са утврђивањем радних места са повећаним ризиком, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;
 • врши израду акта о процени ризика на радном месту и у радној околини;
 • врши израду акта о процени ризика на радном месту и у радној околини;
 • предлаже и спроводи превентивне лекарске прегледе радника који раде на радним местима са повећаним ризиком;
 • прати и проучава здравствено стање и обавља здравствену контролу запослених у зони јонизујућих и нејонизујућих зрачења и осталог становништва и проучава стање и узроке специфичног морбидитета:
 • прати и контролише ниво радиоактивне контаминације радне и животне средине, обавља дозиметријску контролу извора зрачења и личну дозиметријску контролу лица која раде у зони јонизујућих зрачења;
 • предлаже и примењује критеријуме за оцену способности за управљање моторним возилима;
 • оцењује радну способност оболелих од професионалних болести, болести у вези са радом, последица повреда на раду и ван рада, врши оцену радне и опште животне способности, процењује телесно оштећење и врши друга вештачења у вези са радном способношћу запослених;
 • предлаже и примењује критеријуме за оцену здравствене способности која се налаже другим прописима;
 • обавља и друге послове, у складу са Законом.

Сврха делатности ИМРС је пружање превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих здравствених услуга из области професионалних болести и болести у вези са радом и повреда на раду. Институт обавља делатности из следећих области здравствене заштите: медицине рада, офталмологије, неурологије, психијатрије, радиологије, гинекологије, ортопедије, оториноларингологије, пнеумофтизиологије, интерне медицине, медицинске психологије, као и ужу специјалистичку делатност из области оцене радне способности, професионалне токсикологије, радиолошке здравствене заштите, саобраћајне медицине, кардиологије, пулмологије, алергологије. У оквиру своје делатности ИМРС оцењује радну способност оболелих од професионалних болести, болести у вези са радом, последица повреда на раду и ван рада, врши оцену радне и опште животне способности, процењује телесно оштећење и врши друга вештачења у вези са радном способношћу запослених. Осим здравствене делатности у области оцене радне способности, ИМРС прати и контролише ниво радиоактивне контаминације радне и животне средине, дозиметријску контролу извора зрачења и личну дозиметријску контролу лица која раде у зони јонизујућих зрачења, обавља стручно-медицинске поступке и активности у вези са утврђивањем радних места са повећаним ризиком, врши израду акта о процени ризика на радном месту и у радној околини. 

Scroll to Top