Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ОПШТА ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЦЕНТРА ЗА РАДИОЛОШКУ ЗАШТИТУ

АКРЕДИТОВАНИХ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА SRPS ISO/IEC 17025

 

Све понуђене услуге, уговори и аранжмани са корисницима услуга лабораторија Центра за радиолошку заштиту, Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ акредитованих према захтевима референтног стандарда SRPS ISO/IEC 17025 (у даљем тексту Лабораторија) се обављају под следећим општим условима:


Члан 1.

 

Лабораторија спроводи лабораторијске активности:

а) узорковања и/или

б) испитивања

Члан 2.

 

Испитивање и/или узорковање се спроводи у складу са:

-       важећим националним или међународним стандардима, техничким прописима или

-       документованим валидованим методама.

 

Уколико корисник нема специфичне захтеве, испитивање ће се обавити применом методе наведене у обиму акредитације, доступним на сајту www.ats.rs (акредитациони број 01-273).

У случају када корисник захтева методу испитивања/узорковања која је неадекватна или застарела, Лабораторија ће о томе обавестити корисника писаним путем.

 

Члан 3.

 

Корисник услуга је обавезан да благовремено, путем писаног захтева обезбеди све информације неопходне за обављање испитивања и једини је одговоран за тачност ових информација.

Члан 4.

 

У случају немогућности самосталног спровођења траженог испитивања, Лабораторија ће ангажовати компетентног екстерног испоручиоца услуге испитивања, уколико је то могуће, о чему ће претходно обавестити корисника и тражити његово одобрење.

 

Члан 5.

 

Све информације добијене или настале током лабораторијских активности сматрају се поверљивим пословним подацима и не смеју бити саопштени или на други начин учињени доступним трећим странама.

Нарочито се сматрају поверљивим сви пословни подаци и информације које корисник  учини доступним лабораторији ради извршења лабораторијских активности, уколико ти подаци нису јавно доступни нити су били претходно познати кориснику.

 

Лабораторија се обавезује да податке и информације које јој буду учињене доступним, стави на располагање и увид запосленима, уколико је то неопходно ради извршења лабораторијских активности.

Лабораторија се нарочито обавезује да поступа обазриво са подацима о личности до којих долази у поступку извршења услуга за корисника, као и да те податке чува и поступа у свему у складу са прописима који уређују заштиту података о личности.

У случају повреде ове обавезе корисник има право да захтева накнаду штете услед неовлашћеног коришћења података и информација.

Уколико се законом захтева да се неке поверљиве информације открију, Лабораторија ће те информације учинити доступним и о томе информисати корисника, уколико није законом забрањено.

 

Члан 6.

 

Лабораторија је одговорна за све информације које се дају у извештају о испитивању, осим за информације добијене од корисника. Уколико информација која се добија од корисника има утицај на валидност резултата, у извештају ће бити наведено одрицање од одговорности.

 

Члан 7.

 

Лабораторија ће обавестити корисника о свакој неусаглашености или проблему који се појави у току испитивања, а у вези је са предметом испитивања и тражити даље инструкције пре него што настави са радом.

Уколико корисник захтева да предмет буде испитан прихватајући одступања од специфицираних услова, извештај о испитивању ће садржати изјаву о одрицању од одговорности, указујући на резултате на које би могло да утиче ово одступање.

 

Члан 8.

 

Лабораторије у извештајима о испитивању дају изјаву о усаглашености са законском регулативом, применљивом на предмете испитивања, уколико таква законска регулатива постоји (важећа законска регулатива у области рада Лабораторија доступна је на https://www.srbatom.gov.rs/srbatomm/zakonska-regulativa/).

Правило одлучивања које Лабораторија примењује дефинисано је чланом 4.2.1 ILAC G8:09/2019, Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity, доступном на сајту www.ilac.org

У случају да Лабораторија не располаже свим неопходним информацијама, у извештају о испитивању неће бити дата изјава о усаглашености, иако је то захтев корисника.

 

Члан 9.

 

Све лабораторијске активности Лабораторије обављају се са дужном професионалном пажњом и у складу са добром лабораторијском праксом.

У случају неусаглашеног испитивања Лабораторије су предвиделе могућност понављања испитивања тамо где је то могуће, о трошку Института и у року договореним са корисником.

Корисник може поднети приговор у писаној форми и доставити путем поште (Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Делиградска 29, 11000 Београд) или на имејл: info@imrs.rs

 

Члан 10.

 

Ова Општа правила су саставни део сваког договора, понуде/уговора са корисником, јавно су доступна и правно обавезујућа.

 

Scroll to Top