Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

Центар за хигијену и физиологију рада


Лабораторија за испитивање услова радне околине                                                                                                     


КОНТАКТ


Начелник

Доц др Јелена Ђоковић, специјалиста медицине рада

Телефон:  011/3400-941 ; 066/8222-897

E-mail: djokovicjelena10@gmail.com


Главна сестра

Радмила Јаредић, висока струковна медицинска сестра

Контакт телефон: 011/3400-972

E-mail: fiziologija.imrs@gmail.com 


Технички руководилац лабораторије

Ивана Ковачевић, дипл. инжењер технологије

Контакт телефон: 011/34 00 953

E-mail: ivana.kovacevic@institutkarajovic.rs


OРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Capture2

ДЕЛАТНОСТ


Центар за хигијену и физиологију рада обавља процену ризика на радним местима и у радној околини –утврђивање посебних здравствених услова које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком, испитивања услова на раду и у радној околини, здравствене прегледе радника који раде на радним местима са повећаним ризиком, здравствене прегледе кандидата за возаче и возача аматера и професионалаца, прегледе за лекарска уверења различитих врста, прегледе кандидата за поморце и помораца, едукације из области процене ризика, прве помоћи, прегледа помораца, едукацију из прве помоћи за радноактивну популацију, испитивање периферне циркулације и друге послове из области физиологије рада. У Центру се, за потребе испитивања услова радне околине, образује Лабораторија за испитивања услова радне околине.


Центар обавља следеће послове:

ü  процену ризика на радним местима и у радној околини према сопственом методу;

ü  утврђивање посебних здравствених услова које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком

ü  испитивања услова на раду и у радној околини, према Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, као и за потребе процене ризика (физичке, хемијске, биолошке штетности, азбест, микроклима, осветљеност....);

ü  здравствене прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком, као и периодичне и претходне прегледе код епидемиолошких истраживања у вези са ризицима и оптерећењима на раду у Институту и на терену;

ü  здравствене прегледе кандидата за возаче и возача аматера и професионалаца, прегледи за лекарска уверења различитих врста, прегледи кандидата за поморце и помораца,

ü  едукација из области процене ризика, прве помоћи, прегледа помораца итд

ü  едукација из прве помоћи за радноактивну популацију

ü  испитивање периферне циркулације (фотоелектрична плетизмографија, кожна термометрија, капилароскопија);

ü  развијање и стандардизацију метода за испитивање физиолошких и психофизиолошких функција као захтева рада код различитих врста радних оптерећења;

ü  проучавање интензитета напора и степена оптерећења организма у односу на физиолошке и психофизиолошке захтеве одређених послова, пол и узраст радника;

ü  прилагођавање и стандардизацију метода ергометрије, динамометрије, антропометрије, и испитивања појединих функција (плетизмографија, капилароскопија) за коришћење у служби медицине рада;

ü  истраживање утицаја сменског рада на циркадијални ритам изабраних физиолошких функција у циљу оптимизације режима рада и одмора и смањења психофизиолошког оптерећења.

ü  процена ризика, здравствени услови, прегледи и едукација запослених, регистровање повреда на раду, акцидената, професионалних болести за потребе ИМРС, мере заштите на раду у ИМРС


Центар поред наведеног учествује:

ü  у изради и извођењу стручних и научних пројеката из области медицине рада за Министарство здравља, Министарство науке и друге државне органе Републике Србије;

ü  у организацији и извођењу континуиране медицинске едукације из области медицине рада на свим нивоима (конгреси, симпозијуми, секције, курсеви и др.);

ü  у планирању и спровођењу промоција здравља на раду код радноактивне популације


ОВЛАШЋЕЊА


Центар за хигијену и физиологију рада овлашћен је за:


ü  обављање здравствених прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком (осим јонизујућиџ зрачења) (https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenoj_zastiti.html)

ü  обављање здравствених прегледа и издавање лекарских уверења за:

§  утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја

§  управљање возилом на моторни погон

§  заснивање радног односа

§  заснивање радног односа на радном месту са повећаним ризиком (осим зоне јонизујућих зрачења)

§  суд на захтев државних органа

§  суд на лични захтев

§  за приватно предузетништво (о пословној способности)

§  упис у школу или на факултет

§  одлазак на рад у иностранство

§  животно осигурање

§  склапање малолетничког брака

§  преглед у случају сумње на мобинг

§  добијање држављанства  или сталног настањења

§  усвајање детета

§  хранитељство

§  уговор о доживотном издржавању

§  смештај детета у дом ученика

§  управљање чамцем

§  поморце

§  члана посаде брода унутрашње пловидбе

ü  испитивање услова радне околине-хемијске и физичке штетности, микрокилима и осветљеност

ü  испитивање услова радне околине-биолошке штетности

ü  обављање послова безбедности и здравља на раду

Scroll to Top