Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

УПРАВНИ ОДБОР


Управни одбор је орган управљања Института.

Управни одбор има 5 (пет) чланова, од којих су 2 (два) члана из реда запослених

у Институту, а 3 (три) члана су представници оснивача.


Чланове Управног одбора из Института, оснивач именује на предлог стручног

савета Института.


За члана Управног одбора може бити именовано лице које:


1.     је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање и најмање пет година радног искуства на пословима у области здравства, права, економије, односно организационих наука;

2.     није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност члана управног, односно надзорног одбора;

3.     није члан органа политичке странке.


Управни одбор Института именује се на период од 4 (четири) године.

Мандат свих чланова управног одбора престаје истеком мандата управног

одбора, без обзира на промене појединих чланова управног одбора.

Лице може бити члан управног одбора највише у 2 (два) два мандата.


Управни одбор:


 1. доноси статут Института, уз сагласност Министарства здравља;
 2. доноси друге опште акте Института, у складу са законом;
 3. одлучује о пословању Института;
 4. доноси програм рада и развоја Института;
 5. доноси предлог финансијског плана Института у поступку припреме буџета и то по свим изворима финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност;
 6. усваја годишњи финансијски извештај Института, у складу са законом;
 7. усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза Института;
 8. даје сагласност на завршни рачун Института;
 9. усваја годишњи извештај о раду и пословању Института;
 10. одлучује о коришћењу средстава Института, у складу са законом;
 11. у случају губитка у пословању Института без одлагања обавештава оснивача;
 12. расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора Института;
 13. утврђује цене здравствених услуга, које се пружају грађанима на њихов захтев, као и цене здравствених услуга које нису обухваће здравственим осигурањм;
 14. доноси план набавки;
 15. даје сагланост на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 16. одлучујео отуђењу основних средстава, у складу са законом;
 17. доноси план стручног усавршавања здравсрвених радбика и здравствених сарадника, на предлог стручног савета и обезбеђује услове за његово остваривање;
 18. доноси Пословник о свом раду;
 19. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.


У циљу решавања одређених питања из делокруга рада управног одбора или непосредног одлучивања о појединим питањима, управни одбор образује своје повремене комисије. Састав и број повремених комисија, њихове задатке и овлашћења утврђује управни одбор својом одлуком.


Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова управног

одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.


Председник Управног одбора сазива седницу управног одбора према потреби.   

Председник Управног одбора дужан је да је сазове седницу управног одбора на

предлог:


1.  директора Института;

2.  оснивача Института;

3.  најмање два члана управног одбора;

4.  надзорног одбора.


Дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.

Оснивач Института разрешава члана Управног одбора пре истека мандата:


 1. на лични захтев;
 2. ако обавља дужност супротно закону;
 3. ако у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на казну затвора, ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело против здравља људи, кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност члана Управног одбора;
 4. ако се утврди да делује на штету Институа несавесним понашањем, несавесним обављањем дужности члана управног управног одбора или на други начин;
 5. ако пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Института делује на штету Института несавесним понашањем, несавесним обављањем дужности директора или на други начин;

из других разлога утврђених законом.

Scroll to Top