Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ТИМ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ


Тим за сертификацију Института чине руководиоци интегрисаног система менаџмента квалитетом (ИСМК) за стандарде према којима је Институт сертификован (SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015), координатори квалитета и руководиоци организационих јединица.

Руководиоци ИСМК у оквиру другог нивоа руковођења Институтом имају одговорност за примену и перманентно побољшање система квалитета и безбедности и здравља на раду (OH&S), процесе организације и реализације услуга, као и испуњавање свих захтева стандарда SRPS ISO 9001:2015; SRPS  ISO45001:2018 и SRPS ISO14001:2015. Овај ниво руковођења чине: руководилац ИСМК ИМРС, лице за безбедност и здравље на раду (руководилац према SRPS ISO 45001:2018, координатори за квалитет ИМРС и руководиоци организационих јединица.


Руководилац ИСМК ИМРС има сва извршна овлашћења и одговорности за спровођење захтева стандарда SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015, односно одговоран је: 


ü  да се систем менаџмента, који се односи на квалитет, OH&S и заштиту животне средине, спроводи и прати у складу са SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015

ü  за примену свих процедура, упутстава и стандарда у непосредном извршавању послова у ИМРС

ü  за организацију интерне провере система управљања квалитетом, OH&S и заштитом животне средине

ü  за анализу и стално праћење система управљања квалитетом, OH&S и заштитом животне средине у циљу његовог побољшања;

ü  за спровођење корективних и превентивних мера, анализу и вредновање приговора  корисника и предузимање мера за отклањање неусаглашености;

ü  за управљање документима система управљања квалитетом, OH&S и заштитом животне средине у складу са SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015;

ü  за обезбеђивање процеса потребних за утврђивање, примену и одржавање система менаџмента квалитетом, OH&S и заштитом животне средине;

ü  за извештавање директора о спровођењу, ефикасности и ефективности успостављеног система менаџмента квалитетом, OH&S и заштитом животне средине и потребама за његовим побољшавањем;

ü  за комуницирање о политици квалитета, OH&S и заштите животне средине

ü  за осигуравање стварања свести о захтевима корисника, на свим нивоима у организацији;

ü  за обезбеђење да се у целој организацији промовише усресређеност на корисника


Лице за безбедност и здравље на раду има овлашћења и одговорности за спровођење захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 и и ISO 14001:2015, односно одговоран је: 


ü  да се систем менаџмента, који се односи на безбедност и здравље на раду, спроводи и прати у складу са SRPS ISO 45001:2018 и и ISO 14001:2015

ü  за примену свих процедура, упутстава и стандарда у непосредном извршавању послова у ИМРС

ü  за организацију интерне провере система управљања квалитетом и OH&S и заштитом животне средине

ü  за анализу и стално праћење система управљања квалитетом и OH&S у циљу његовог побољшања;

ü  за спровођење корективних и превентивних мера, анализу и вредновање приговора  корисника и предузимање мера за отклањање неусаглашености из домена SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015;

ü  за управљање документима система управљања квалитетом, OH&S и заштитом животне средине у складу са SRPS ISО 9001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015;

ü  за обезбеђивање процеса потребних за утврђивање, примену и одржавање система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду;

ü  за извештавање директора о спровођењу, ефикасности и ефективности успостављеног система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и потребама за његовим побољшавањем;

ü  за комуницирање о политици квалитета, OH&S и заштите животне средине

ü  за осигуравање стварања свести о захтевима SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015, на свим нивоима у организацији;

ü  за обезбеђење да се у целој организацији промовише усредсређеност на SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015 и активно консултовање и учествовање запослених у спровођењу захтева ових стандарда


Координатори за квалитет ИМРС имају овлашћења и одговорности за спровођење мера система управљања квалитетом стандарда SRPS ISО 9001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015 у реализацији оперативних активности у организационим јединицама ИМРС, кроз:  


ü  примену свих процедура, упутстава и стандарда у непосредном извршавању послова у организационим јединицама ИМРС

ü  учешће у реализацији интерне провере у организационим јединицама ИМРС

ü  за спровођење корективних и превентивних мера, анализу и вредновање приговора  корисника и предузимање мера за отклањање неусаглашености;

ü  за управљање документима система управљања квалитетом и OH&S у организационим јединицама ИМРС

ü  за обезбеђивање процеса потребних за утврђивање, примену и одржавање система менаџмента квалитетом и OH&S у организационим јединицама ИМРС

ü  за извештавање руководиоца квалитетом ИМРС о спровођењу, ефикасности и ефективности успостављеног система менаџмента квалитетом и OH&S и потребама за његовим побољшавањем у организационим јединицама ИМРС;

ü  за комуницирање о политици квалитета и OH&S на нивоу организационих јединица ИМРС

ü  за осигуравање стварања свести о захтевима корисника, на нивоу организационих јединица ИМРС


Руководиоци организационих јединица овлашћени су и одговорни за спровођење захтева стандарда SRPS ISО 9001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015 у реализацији оперативних активности у организационим јединицама којима руководе, кроз:  


ü  обезбеђење ресурса за реализацију оперативних активности у организационим јединицама којима руководе

ü  континуирани надзор над процесом рада

ü  континуирани надзор над радом особља и

ü  проверу функционисања система управљања квалитетом и OH&S

ü  уочавање потреба корисника и преношење информација руководиоцу квалитета и координаторима за квалитет

ü  уочавање и анализу предлога запослених за унапређење реализације оперативних активности/система управљања квалитетом и OH&S и преношење информација руководиоцу квалитета, лицу за безбедност и здравље на раду и координаторима за квалитет

Scroll to Top