Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

СТРУЧНИ САВЕТ 


Стручни савет је саветодавни орган директора и управног одбора Института..

Број чланова стручног савета одговара броју медицинских организационих јединица .

Института (служби и одељења)

Чланови стручног савета су здравствени радници и здравствени сарадници са

стеченим високим образовањем које именује директор Института, на предлог

организационих јединица.

У раду стручног савета учествује и главна медицинска сестра - техничар Института.

Директор Института не може бити члан стручног савета.

Стручни савет састаје се најмање једном у 3 (три) месеца.Института.


Стручни савет:

1.     разматра и одлучује о питањима стручног рада у Институту;

2.     доноси годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног рада у Институту, до 31. децембра текуће године за наредну годину;

3.     прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Институту;

4.     предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада у Институту;

5.     сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета стручног рада у Институту, који доставља директору Института, до 31. јануара текуће године за претходну годину;

6.     доноси годишњи план унапређења квалитета стручног рада, као и годишњи план стручног развоја Института, који доставља директору и комисији за унапређење квалитета здравствене заштите, до 15. фебруара текуће године;

7.     доноси предлог годишњег плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника, до 1. септембра текуће године за наредну годину;

8.     предлаже чланове управног и надзорног одбора Института;

9.     предлаже чланове етичког одбора;

10.  доноси Пословник о свом раду;

11.  обавља и друге послове предвиђене законом, другим прописима, овим статутом и другим општим актима Института.


Стручни савет пуноважно ради ако седници присуствује више од половине чланова

стручног савета и одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Scroll to Top