Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

НАДЗОРНИ ОДБОР 


Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем Института.

Надзорни одбор има 5 (пет) чланова, од којих су 2 (два) члана из реда запослених

у Институту, а 3 (три) члана су представници оснивача.


Чланове Надзорног одбора из Института, оснивач именује на предлог Стручног

савета Института.


За члана Надзорног одбора може бити именовано лице које:


1.    је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање и најмање пет година радног искуства на пословима у области здравства, права, економије, односно организационих наука;

 

2.   није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност члана управног, односно надзорног одбора;

3.     није члан органа политичке странке;

Чланови надзорног одбора  именује се на период од 4 (четири) године.

Мандат свих чланова надзорног одбора престаје истеком мандата надзорног

одбора, без обзира на промене појединих чланова надзорног одбора.

Лице може бити члан надзорног одбора највише у 2 (два) два мандата.


Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова надзорног

одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута

годишње.

Извештај из става 1. овог члана обухвата, између осталог, извештај о надзору над

радом директора и управног одбора Института, који укључује реализацију

финансијског плана на основу годишњег финансијског извештаја Института,

завршни рачун Института, годишњи извештај о раду и пословању Института,

извештај о коришћењу средстава Института у складу са законом, као и друга

питања која су од значаја за финансијску одрживост Института.

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.Надзорни одбор одлучује ако јe

присутно више од половине чланова надзорног одбора и доноси одлуке већином

гласова од укупног броја чланова.

Оснивач Института разрешава члана надзорног одбора пре истека мандата:

1.      на лични захтев 

2.    ако обавља дужхост супротно закону

3.     ако у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на казну затвора, ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело против здравља људи, кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност члана надзорног одбора;

4.    ако се утврди да делује на штету Института несавесним понашањем, несавесним обављањем дужности члана надзорног одбора или на други начин;

5.    ако пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Института делује на штету Института несавесним понашањем, несавесним обављањем дужности директора или на други начин;

6.    из других разлога утврђених законом или статутом здравствене установе.

Scroll to Top