Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ЕТИЧКИ ОДБОР


Етички одбор је стручни орган који прати пружање и спровођење здравствене заштите из делатности Института на начелима професионалне етике, начелима поштовања људских права и вредности и права детета, као и кодекса понашања запослених у Институту.


Директор Института именује етички одбор, на предлог стручног савета.

Етички одбор има 5 (пет)  чланова који се именују се из реда здравствених радника, односно здравствених сарадника, запослених у Институту.

 • СПИСАК ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ ОДБОРА


За члана етичког одбора може бити именовано лице које се у обављању

професије истиче у поштовању моралних и етичких начела медицинске струке.

Лице може бити члан етичког одбора највише у 2 (два) мандата.


Задаци Етичког одбора су да:


 1. прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности и предлаже мере за њихово унапређење;
 2. прати и анализира спровођење кодекса понашања запослених и предлаже мере за њихово унапређење;
 3. даје сагласност за спровођење научних истраживања у области здравства, медицинских истраживања, истраживања у области јавног здравља, као и да прати њихово спровођење;
 4. даје сагласност за узимање људских органа, ћелија и ткива од живог даваоца, односно умрлог лица, у складу са законом и даје мишљење о етичким и другим питањима у поступку пресађивања, односно примене ћелија и ткива;
 5. разматра етичка питања и доноси одлуке у вези са узимањем делова људског тела у научнонаставне сврхе, у складу са законом;
 6. прати, анализира и даје мишљења о етичности односа здравствених радника, здравствених сарадника и пацијената;
 7. прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, здравственој нези, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
 8. доприноси унапређењу примене начела професионалне етике у обављању здравствене делатности и развијању партнерског односа здравствених радника, здравствених сарадника и пацијената;
 9. врши саветодавну функцију и разматра и друга етичка питања у обављању делатности Института;
 10. сарађује са етичким одбором надлежне коморе;

доноси Пословник о свом раду.


Етички одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.   


На надлежности, састав, услове и начин рада етичког одбора Института, у погледу клиничких испитивања лекова и медицинских средстава, примењују се одредбе закона којим се уређују лекови и закона којим се уређују медицинска средства. – члан 132. Закона о здравственој заштити.

Scroll to Top