Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

КОНТАКТ


Економиста

Маријана Милашиновић, дипл. економиста

Контакт телефон: 011/3400 -998

Е-mail: ekonomista.imrs@gmail.com


Правник

Јована Рогановић, дипл. правник

Контакт телефон: 011/3400 -949

Е-mail: kadrovi.imrs@gmail.com


Јавне набавке

Сања Митрић, службеник за јавне набавке

Бранко Јокић, референт за јавне набавке

Контакт телефон: 011/3400 -998

Е-mail: administracija.imrs@gmail.com

 

ДЕЛАТНОСТ

 

У Служби за правне, економско - финансијске, опште и техничке послове се обављају стручно-административни послови, административно-технички и дактилографски послови, послови писарнице, експедиције поште и архиве, курирски послови, послови вођења финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, врши обрачун исплате зарада, накнаде и осталих личних примања, обављају послови спровођења поступака јавних набавки радова, добара и услуга за потребе Института, као и други послови из области права и финансија, а у вези са делатношћу Института.

 

У служби се:

ü  прате и проучавају законски прописи, посебно из области здравственог и радног права, и о истим редовно обавештавају Управа и начелници Центара,

ü  израђују општи акти и појединачни акти о правима, одговорностима и обавезама запослених,

ü  воде кадровске евиденције и о истим извештавају- Републички фонд за здравствено осигурање, надлежни завод- Институт за јавно здравље и други државни органи и организације,

ü  припремају-правно обрађују материјали за седнице органа управљања и стручних органа,

ü  обављају стручно-административни послови, административно-технички и дактилографски послови, послови писарнице, експедиције поште и архиве, курирски послови, умножавање писаног материјала;

ü  обављају послови везани за евиденциу и чување регистратурског материјала, односно архивске грађе произашле из пословања Института,

ü  обављају послови израде финансијског плана Института,

ü  обављају послови евидентирања и плаћања доспелих обавеза,

ü  састављају периодични извештаји и завршни рачун о извршеним расходима,

ü  обављају послови вођења финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала,

ü  врши обрачун исплате зарада, накнаде и осталих личних примања,

ü  обављају послови спровођења поступака јавних набавки радова, добара и услуга за потребе Института, као и набавки на које се Закон не примењује

ü  обављају послови пријема, складиштења и издавања канцеларијског, техничког и потрошног материјала и ситног инвентара,

ü  обављају послови прикупљања документације за учешће у поступцима јавних набавки у којима се Институт појављује као понуђач

ü  обављају послови израде месечних фактура према РФЗО и фактура пружених услуга које се не рефундирају преко РФЗО (корисницима/пацијентима),

ü  обављају послови израде извештаја и анализа из области финансијског материјалног пословања, благајнички послови и други послови из делокруга рада стручне службе

ü  обављају послови одбране и заштите од пожара

ü  обављају послови техничког одржавања и одржавања хигијене Института

ü  послови одржавања возног парка Института

Scroll to Top