Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

СЕРТИФИКАЦИЈА 

Интегрисани систем менаџмента квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду ИМРС је успостављен да одговори на све захтеве стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и SRPS ISO 14001:2015 у оквиру граница примене, које су утврђене након разматрања екстерних и интерних питања, захтева релеватних заинтересованих страна, услуга које пружа организација, као и релевантне законске регулативе. Пословник представља основни документ система менаџмента квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду ИМРС је утврдио границе применљивости система менаџмента квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду и то, као предмет и подручје примене стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и SRPS ISO 14001:2015 у области:

здравствена заштита радноактивне популације, оцена радне способности, радиолошка здравствена заштита, хигијена и физиологија рада, управљање ризицима радне средине, испитивања услова радне околине, хематолошка, биохемијска, токсиколошка и цитогенетичка испитивања хуманих узорака, испитивања радиоактивности у радној и животној средини, наставна делатност из области медицине рада на основним и постдипломским студијама, стручно усавршавање и едукације у свим областима регистроване делатности Института у вези са медицином рада, оценом радне способности, безбедношћу и здрављем на раду.

Све активности у овом подручју примене су усклађене са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о високом образовању, Законом о буџетском пословању и пратећим подзаконским актима, као и препорукама и стандардима међународних организација (МААЕ, ICRP).Институт је сертификован према захтевима стандарда.

Scroll to Top