Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

МИСИЈА 

Мисија Института за медицину рада Србије је: 

ü  унапређење здравља радноактивне популације Србије кроз:

-   доступност службе медицине рада - једнакост у доступу службама медицине рада за сво радно активно становништво (запослене и незапослене);

-   здравствено васпитање и образовање радника за спровођење мера и активности усмерених на стварање и развијање свести о потреби здравог начина живота и рада, као и мера за одвикавање од штетних навика, обичаја и понашања на раду

-   информисање радника и укупне јавности о свим аспектима професионалних ризика.

ü  унапређење пружања превентивних здравствених услуга из области медицине рада и радиолошке заштите кроз:

-   рану дијагностику професионалних болести и болести у вези с радом у преклиничкој и супклиничкој фази периодичним, контролним и циљаним лекарским прегледима и спровођењем скрининга

-   примарну превенцију оштећења здравља радника спровођењем мера и активности на унапређењу и заштити квалитета радне средине

-   oбезбеђење посебне здравствене заштите осетљивих група радне популације: омладине, жена у репродуктивном добу, старијих радника, хроничних болесника и особа са инвалидитетом.

ü  сарадња са институцијама у области безбедности и здравља на раду и нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, кроз:

-   правовремено откривање ризика везаних за нове технологије и откривање нових професионалних болести.

-   успостављање регистра професионалних штетности, система редовног надзора над њима и контроле изложености радника тим штетностима

-   систематско утврђивање узрока повреда на раду и спровођење свих мера превенције трауматизма

-   праћење, проучавање и давање предлога за усклађивање норматива и стандарда у области медицине рада са усвојеним документима Светске здравствене организације, Међународне организације рада и Европске уније.

Scroll to Top