Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ  

Институт за медицину рада је наставна база Медицинског факултета Универзитета у београду за ужу научну област Медицина рада. Наставна делатност из области медицине рада обухвата основне и постдипломске студије.  

ИСТОРИЈАТ 

Настава за студенте медицине из области медицине рада почела је 1956. године. Тада је проф. др Драгомир Карајовић у оквиру наставе из интерне медицине започео предавања из области професионалних болести (тровање оловом и угљенмоноксидом, силикоза и друге пнеумокониозе и сл.). Почетком 1958. године др Драгомир Карајовић је изабран за ванредног професора Медицинског факултета, када медицина рада постаје предмет у оквиру Катедре за превентивну медицину. Кроз активност тадашњег Центра за професионалне болести обезбеђује се и ванболничка настава, која подразумева посете студената привредним организацијама и њиховим диспанзерима и здравственим станицама медицине рада. Године 1959. године на Медицинском факултету у Београду медицина рада постаје самосталан предмет, а исте године уведена је и специјализација медицине рада. Институту је у оквиру факултета поверена организација и извођење највећег дела теоријског и практичног програма специјализације. Од 1977. године редовна настава из медицине рада се обавља кроз предмет и Катедру социјалне медицине са статистиком и медицином рада са фондом од 28 часова и испитима/колоквијумима из три одвојена дела овога предмета. Медицина рада је посебан предмет и испит у оквиру редовних студија медицине од 1984. године. Првих година изучавана је на V години студија (X семестар) са 15 часова предавања и 15 часова вежби, а преласком на шестогодишње студије медицине изучавала се у VI години (током XI семестра) са увећаним фондом часова (15 часова предавања, 30 часова вежби и 15 часова изборне наставе) до 2007. године када је у оквиру измена наставног програма, настава медицине рада у већем делу интегрисана у наставу из других клиничких предмета. У периоду 2007-2011. један део наставе медицине рада одвијао се и у оквиру заједничког предмета са Хигијеном. Од 2012. године медицина рада се поново самостално налази у програму наставе XI семестра са 60 часова обавезне наставе и са 30 часова изборне наставе из области професионалне токсикологије. У наставном програму додипломске наставе, поред традиционалних области као што су хигијена и физиологија рада, професионална пулмологија, токсикологија, радиолошка заштита, трауматизам доминирају превентивни аспекти и оцена радне способности. Додипломска настава из медицине рада на енглеском језику почела је 1999. године.  

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

Наставна делатност на основним студијама и интегрисаним академским студијама медицине за стицање звања доктор медицине одвија се у складу са планом и програмом, који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес предмета медицина рада одвија се кроз предавања, вежбе, семинаре и клиничку праксу у току једног семестра. У спровођењу наставе учествују специјалисти медицине рада Института, изабрани у одговарајућа наставна звања. Настава се одвија у слушаоницама Института и другим организационим јединицама у складу са наставним планом и програмом.  

ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ 

Наставна делатност из области медицине рада на постдипломским студијама одвија се кроз специјалистичке академске, мастер академске и докторске академске студије у складу са акредитованим планом и програмом. У спровођењу активности предвиђених наставним планом и програмом, поред чланова катедре медицине рада (наставног особља), могу учествовати и запослени Института са одговарајућом стручном спремом, специјализацијом и/или научним звањем, именовани од стране шефа катедре медицине рада за постдипломску наставу.  

Scroll to Top