Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

ПРОЦЕДУРА РЕШАВАЊА ПРИГОВОРА 


У складу са Процедуром за решавање приговора, приговори се могу поднети у писаном облику на адресу седишта Института, непосредном предајом у лабораторији или путем имејла info@imrs.rs (форма је дата испод текста).

У случају да незадовољни корисник изрази усмени приговор, запослени је дужан да га упути на правилан начин подношења приговора.

Приговор мора да садржи:

 • податке о подносиоцу (назив лица, адреса, место, контакт телефон и имејл),

 • јасно наведен опис приговора који може бити везан за:

  • грешке,

  • неусаглашености у делу пружања услуга укључујући и техничко административне услуге,

  • временске рокове,

  • недостатке у извештајима...

 • одговарајуће доказе за наводе из приговора уколико постоје. 

Приговор може садржати и захтевани начин решавања. По завођењу и додељивању броја приговора, те комуникацији са подносиоцем (о пријему) комисија за решавање приговора или особе које именује директор, врше процес истраживања приговора. У циљу обезбеђења непристрасности, независности и објективности бирају се особе која није била посредно или непосредно укључена или повезана са активностима које су предмет приговора, а поседује компетентност за додељени процес. Именоване особе прикупљају неопходне податке за решавање приговора у виду расположивих записа, изјава особља које је било укључено/повезано са активностима на које се приговор односи. Уколико је подносилац приговора исказао захтев у погледу начина решавања приговора и то се узима у обзир. По поднетом приговору може се донети одлука да се усваја или да се одбија. Одговор подносиоцу приговора који се одбија обавезно садржи разлоге одбијања а могу се навести и алтернативни начини решења. Разматрањем и решавањем приговора, долази се и до сазнања која се могу користити за побољшавање система менаџмента. Као последицу решавања приговора могу се предузети неке од активности, као што су: корективне мере у циљу отклањања утврђених неусаглашености у поступку решавања приговора; мере побољшавања у циљу спречавања појављивања неправилности које су проузроковале незадовољство подносиоца приговора; оцену ефикасности већ предузетих мера (корективих и побољшавања) и по потреби предузимање даљих акција у циљу побољшања система менаџмента. Све мере се предузимају у складу са Пословником прописаним процедурама. Током преиспитивања од стране руководства, обавезно се анализирају примљени приговори, начин њиховог решавања, донете одлуке и предузете мере. Након коначне израде, одговор се подносиоцу приговора доставља у писаном облику поштом или електронском поштом (на начин за који се определио подносилац приговора).

Рок у коме се подносилац приговора обавештава писаним путем о одлуци о приговору је 15 дана од дана пријема приговора.


  Scroll to Top