Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
+381 11 3400900
LOGO

Права пацијента и њихова заштита:

Законом о правима пацијената (“Сл.гласник РС” бр. 45/2013 од 22.05.2013.године) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената. Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова. Остваривање наведених права заснива се на партнерском односу пацијента као примаоца здравствених услуга и здравственог радника, односно здравственог сарадника као даваоца здравствених услуга, који је исказан као узајамно поверење и поштовање између пацијента и здравственог радника, односно здравственог сарадника на свим нивоима здравствене заштите. Закон се примењује како на домаће, тако и на стране држављане који остварују здравствену заштиту у Републици Србији, у складу са законом и потврђеним међународним споразумима.  

Пацијентима су загарантована следећа права: 

·       Право на доступност здравствене заштите

·       Право на информације

·       Право на превентивне мере

·       Право на квалитет пружања здравствене услуге

·       Право на безбедност пацијента

·       Право на обавештење

·       Право на слободан избор

·       Право на друго стручно мишљење

·       Право на приватност и поверљивост

·       Право на пристанак

·       Право на увид у медицинску документацију

·       Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента

·       Право пацијента који учествује у медицинском истраживању

·       Право детета у стационарним здравственим установама

·       Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу

·       Право на олакшавање патњи и бола

·       Право на поштовање пацијентовог времена

·       Право на приговор

·       Право на накнаду штете

Град Београд је сагласно Закону о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“ бр. 45/13) образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, као организациону јединицу Градске управе града Београда. Седиште свих саветника пацијената за читаву територију града Београда је у улици Тиршова бр. 1. 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

·       Адреса: Тиршова бр. 1

·       Број собе, спрат: приземље, канцеларија бр. 9

·       Радно време: радним даном од 07:00 – 15:30 часова

·       Телефон и е-маил: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Scroll to Top