Делатност института

Институт је здравствена установа која обавља здравствену делатност на више нивоа. Oбавља високо специјализовану специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност и послове из области заштите од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, у складу са законом. У складу са законом, на Институту се спроводи образовна и научноистраживачка  делатност.

 

У оквиру своје делатности Институт:  

1)    прати и проучава услове рада, организовања и спровођења информационог система прикупљања података и праћења епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије у области професионалних болести, болести у вези са радом и повредама на раду и предлаже мере за њихово спречавање и смањивање;

2)    планира, организује, спроводи и евалуира мере, активности и поступке у области заштите здравља на раду, утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове у области медицине рада, промоције здравља на раду и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу;

3)    обавља дијагностику и лечење професионалних болести;

4)    обавља дијагностику болести у вези са радом;

5)    унапређује организацију и рад здравствених установа у области заштите здравља на раду и координира њихов рад;

6)    утврђује јединствену методологију и поступке у програмирању, планирању и спровођењу мера превентивне здравствене заштите радника;

7)    уводи и испитује нове здравствене технологије, као и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације у области медицине рада;

8)    прати савремена достигнућа у области организације медицине рада и предлаже здравствене стандарде за унапређење и развој;

9)    изучава све факторе професионалних ризика и врши њихову идентификацију, квалификацију и процену; 

10)врши мерења физичких, хемијских и биолошких штетности у области испитивања услова на радном месту и радној околини, као и у области заштите животне средине;

11)обавља стручно-медицинске поступке и активности у вези са утврђивањем радних места са повећаним ризиком, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;

12)врши израду акта о процени ризика на радном месту и у радној околини;

13)предлаже и спроводи превентивне лекарске прегледе радника који раде на радним местима са повећаним ризиком;

14)прати и проучава  здравствено стање  и обавља здравствену контролу запослених у зони јонизујућих и нејонизујућих зрачења и осталог становништва и проуочава стање и узроке  специфичног морбидитета:

15)прати и контролише ниво радиоактивне контаминације радне и животне средине, обавља дозиметријску контролу извора зрачења и личну дозиметријску контролу лица која раде у зони јонизујућих зрачења;

16)предлаже и примењује критеријуме за оцену способности за управљање моторним возилима;

17)оцењује радну способност оболелих од професионалних болести, болести у вези са радом, последица повреда на раду и ван рада, врши оцену радне и опште животне способности, процењује телесно оштећење и врши друга вештачења у вези са радном способношћу запослених;

18)предлаже и примењује критеријуме  за оцену здравствене способности  која се налаже другим прописима;

19)обавља и друге послове, у складу са законом.

 

 

У обављању здравствене делатности Институт (специјалистичко консултативна и у стационару) пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из области професионалних болести и болести у вези са радом и повреда на раду. Институт обавља делатности из следећих области здравствене заштите, односно грана медицине: медицине рада, офталмологије, психијатрије, неурологије, радиологије, гинекологије, ортопедије, оториноларингологије, пнеумофтизиологије, интерне медицине, медицинске психологије, физикалне медицине и рехабилитације, медицинске биохемије, епидемиологије, као и ужу специјалистичку делатност  из области оцене радне способности, професионалне токсикологије, радиолошке заштите, саобраћајне медицине, кардиологије, пулмологије, алергологије и др.