Одржавање мобилног мамографа

 
Опис Документација

Назив набавке: Одржавање мобилног мамографа
Број јавне набавке: М-5/15
Врста потупка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге