Улазни сервис за мобилни мамограф

 
Опис Документација

Назив набавке: Улазни сервис за мобилни мамограф
Број јавне набавке: М-4/15
Врста потупка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге