31. Међународни конгрес медицине рада ICOH 2015

Извештај из Сеула о развоју служби медицине рада за све

 

Подсећајући се

да достојни услови на раду, медицина рада и безбедност на раду чине основна људска права радника како је наведено у Међународном споразуму Уједињених нација о економским, социјалним и културним правима радних људи (1966), у Декларацији о основним принципима и правима на раду Међународне организације рада - ИЛО (1998), у Декларацији поводом стогодишњице Међународне комисије медицине рада - ICOH (2006) и Сеулске декларације о безбедности и здрављу на раду коју су усвојили Међународна организација рада (ИЛО), Међународног удружења социјалног осигурања (ИССА), Кореанског друштва медицине рада и екологије (КСОЕМ) и Међународне конференције медицине рада (ICOH) у сарадњи са великим бројем других невладиних организација и професионалних удружења (2008),

Истићући

да упркос позитивном напретку у медицини рада и безбедности на раду посебно у индустријализованим државама, преко три четвртине радника у свету живи и ради у земљама у развоју и у транзицији, често у високоризичним занимањима, у формалним и неформалним секторима, без одговарајуће заштите коју пружају закони о здрављу и безбедности на раду и без социјалне заштите и приступа службама медицине рада. Овакав раскорак у превенцији и заштити доводи до умирања 2,3 милиона радника у свету сваке године,

Имајући на уму

да Конвенција 161 Међународне организације рада о службама медицине рада и Глобална стратегија медицине рада за све Светске здравствене организације, као у повеља из Канкуна Међународне комисије медицине рада - ICOH (2012) позива на организацију служби медицине рада за све раднике индивидуално и за сва занимања без изузимања било које групе радника, привредног сектора, укључујући и неформални рад, или радника који раде под уговором или су самозапослени,

Водећи рачуна

да нови изазови, ризици и штетности настављају да се појављују, услед промена у економској структури, трансферу технологија, демографским променама, миграцијама и социјалној динамици. Управљање и усклађивање са овим сталним променама захтева активну размену информација, ефикасну употребу постојећег знања и остваривање нових истраживања у медицини рада,

Препознајући

да има све више доказа из истраживања које говоре о позитивним економским утицајима и порасту продуктивности служби медицине рада, јер превенцијом долази до смањења губитака услед повреда и болести, морбидитетног апсентизма и инвалидности и олакшавањем процеса производње,

Подсећајући се

да се према принципима Међународног етичког кодекса за стручњаке медицине рада који је израдила Међународна комисија медицине рада (ICOH), заштита и промоција здравља радника представља професионални, етички и социјални императив за све стручњаке у медицини рада и за целокупну међународну заједницу медицине рада,

31. ICOH конгрес изјављује следеће:

1. Политика

Свака влада би требало да као део своје одговорности у управљању заједно са социјалним партнерима, донесе неопходне прописе, стратегије и програм националне политике медицине рада и служби медицине рада користећи међународне водиче које нуди Конвенција 161, Препорука 171 о службама медицине рада Међународне организације рада и Глобална стратегија медицине рада за све Светске здравствене организације. Оваква политика имала би за циљ да обезбеди службе медицине рада за све, која би покривала све запослене без изузимања било које групе или сектора радног живота.

2. Примена

Примена политике медицине рада требало би да се заснива на законима са одговарајућом управљачком структуром, добро дефинисаним одговорностима, успостављањем и јачањем система медицине рада и одговарајуће инфраструктуре и обезбеђивањем довољно кадрова и финансија за ове службе. Потребно је успоставити посебне мере, различите моделе обезбеђивања служби, укључујући и примарну здравствену заштиту и подршку за организацију служби медицине рада за мала предузећа, самозапослене и неформални сектор. Јавне службе медицине рада требало би да опслужују и оне који нису ни на који начин обухваћени. У случају када службе на првој линији фронта имају ограничен опсег рада, најчешће медицине рада и неге, потребно их је ојачати кроз здравствене установе секундарног нивоа.

3. Садржај и активности

Садржај и активности служби медицине рада на нивоу радног места укључују превенцију и контролисање физичких, хемијских, биолошких и ергономских фактора, превенцију професионалних болести и повреда на раду, превенцију прекомерног радног оптерећења и ограничења радног живота, промоцију здравља и радне способности, рехабилитацију и повратак на посао, као и прву помоћ и куративне услуге. Овакве службе требало би прилагодити здравственим потребама радних људи водећи рачуна о постојећим штетним факторима и потребама различитих група радника, укључујући младе, жене, старије раднике и мигранте и разне групе вулнерабилних радника.

4. Кадрови, компетенције и стручност

Државе би требало да осигурају да довољан број кадрова буде доступан за обезбеђење ефикасних служби медицине рада. Када год је то могуће, тимски рад службе медицине рада би требало да буде мултидисциплинаран, да покрива неколико стручних области, као што је медицина рада, нега у медицини рада, ергономија, хигијена рада, психологија и превенција несрећа, рехабилитација и повратак на посао. У сваком случају, ако је тешко организовати и одржавати мултидисциплинарне службе, потребно је обезбедити  основне службе медицине рада (енгл. basic occupational health services - BOHS) и проактивну превенцију ризика и локалне прилагођене методе.

5. Обука и едукација

У складу са Конвенцијом 161 Међународне организације рада потребне су посебне компетенције и обука ради обезбеђивања компетентне службе медицине рада. Државе би требало да осигурају одговарајуће и савремене програме обуке и образовања за особље медицине рада. Потребно је израдити међународне стандардне програме и моделе за кадрове у медицини рада. У зависности од услова у свакој земљи, обуку би требало одржавати на универзитетима или у другим одговарајућим институцијама.

6. Размена информација и добра пракса

Потребно је промовисати и охрабривати ефикасну размену и ширење информација о свим аспектима медицине рада, а добру праксу и водиче размењивати преко међународне сарадње између професионалних тела медицине рада, међународних и невладиних организација, СЗО, ИЛО и ICOH и других релевантних институција и удружења. Ову размену знања требало би да подрже међународни и национални стручњаци, послодавци, радници и државне институције.

7. Истраживање

Одговарајућа подршка истраживању требало би да буде конципирана тако да пружи информације засноване на доказима за развој система медицине рада, о методама и доброј пракси, обуци и едукацији. Дугогодишње међународно искуство је показало да истраживање пружа најбољу подршку и трајност када се обавља у Националном институту за медицину рада или одговарајућем респектабилном центру изврсности у земљи.

8. Сарадња и умрежавање

Национална сарадња

Како би се обезбедила довољна сарадња и размена информација унутар држава, потребно је одржавати и стимулисати сталан дијалог и блиску и редовну сарадњу медицине рада и опште праксе, безбедности и здравља на раду, са институцијама социјалне заштите, социјалним партнерима (послодавци и радници) и академском заједницом. Препоручује се и умрежавање свих одговорних за развој медицине рада, укључујући и оне који пружају услуге медицине рада.

Међународна сарадња

Потребно је појачати међународну сарадњу, билатералну и мултилатералну, свих кључних међународних професионалних удружења у области медицине рада и заштите на раду. Овакво умрежавање треба да обезбеди сарадњу и научну и професионалну подршку међународним организацијама, Међународној организацији рада и Светској здравственој организацији.

9. Посвећеност

Организатори и учесници конгреса ICOH 2015 изражавају своју приврженост за сарадњу и подршку за све заинтересоване стране, националне и међународне, професионалне и државне у напорима да се организује компетентна служба медицине рада за све раднике у целом свету.

10. Праћење

Договорено је да се прати и процени примена овог Извештаја а резултати ће се приказати на следећем 32. Међународном конгресу медицине рада ICOH 2018, који ће се организовати у Даблину у Ирској.

У име 31. Међународног конгреса медицине рада

у Сеулу, Република Кореја, 5. јун 2015. године

Др Kazutaka Kogi                                                                         Др сци мед Lee, Young Soon,

Председник Међународне комисије                                   Председник Конгреса ICOH 2015

медицине рада - ICOH                                                              и Кореанске агенције за безбедност и

                                                                                                         здравље на раду, KOSHA