Материјал за одржавање хигијене

 
Опис Документација

Назив набавке: Материјал за одржавање хигијене
Број јавне набавке: М-2/15
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра