Документи

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник за сакупљање и третман медицинског отпада

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о стручном усавршавању, оспособљавању и и образовању запослених 

Правилник о превенцији, контроли и сузбијању интрахоспиталних инфекција

Правилник о радној дисциплини и радним обавезама запослених у току рада

Правилник о кућном реду

Правилник о ближем уређивању поступка пружања услуга и набавки добара, услуга и производа

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Института за медицину рада Србије "др Драгомир Карајовић"

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2013

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2014

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2015.xls

Дванаестомесечни извештај зрдавствених установа 2016.xls

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017.xls

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018.xls

Завршни рачун 2014.xls

Завршни рачун 2015.xls

Завршни рачун 2016.xls

Завршни рачун 2017.xls

Образац 5ГО тромесечни 2015.xls

Образац 5ГО тромесечни 2016.xls

Образац 5ГО тромесечни 2017.xls

Образац 5ГО тромесечни 2018.xls

Образац 5ГО шестомесечни 2015.xls

Образац 5ГО шестомесечни 2016.xls

Образац 5ГО шестомесечни 2018.xls

Образац 5ГО шестомесечни 2017.xls

Образац 5ГО деветомесечни 2015.xls

Образац 5ГО деветомесечни 2016.xls

Образац 5ГО деветомесечни 2017.xls

Образац 5ГО деветомесечни 2018.xls