Документи

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник за сакупљање и третман медицинског отпада

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о стручном усавршавању, оспособљавању и и образовању запослених 

Правилник о превенцији, контроли и сузбијању интрахоспиталних инфекција

Правилник о радној дисциплини и радним обавезама запослених у току рада

Правилник о кућном реду

Правилник о ближем уређивању поступка пружања услуга и набавки добара, услуга и производа

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Института за медицину рада Србије "др Драгомир Карајовић"

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2013

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2014