Цитогенетика

КАРИОТИП

Кариотип човека садржи 46 хромозома (23 хромозомска пара), од којих 22 чине аутозоми и један пар чине полни хромозоми (XX код жене, XY код мушкарца).

кариотип жене је,  46,XX

кариотип мушкарца 46,XY

Хромозоми се налазе у ћелијском једру, где заузимају одређену територију. На хромозомима се налази између 20 и 25 хиљада гена који имају различите, тачно одређене улоге у животним процесима.

 

http://www.imrs.rs/!uploads/citogenetika_1.jpg

 

 

За анализукариотипакористе се различите методе. Најчешће се комбинују: класична цитогенетска метода, Г-банд, флуоресцентна in situ хибридизација (FISH). Постнатално се цитогенетски тестови најчешће се раде из периферне крви, а анализе дају информације о нумеричким и структурним променама хромозома које захватају више милиона базних парова и које могу бити наследне или узроковане мутагеним агенсима.

 

  • Биодозиметрија је кванититативна процена апсорбоване дозе јонизујућих зрачења на основу приноса нестабилних структурних хромозомских аберација које представљају биомаркере деловања јонизујућих зрачења.
  • Из лимфоцита периферне крви, анализом хромозомских аберација и микронуклеус тестом може се одредити апсорбована (примљена) доза јонизујућег зрачења и утврдити оштећења генома настала деловањем јонизујућих зрачења.
  • Биодозиметријски цитогенетички тестови се примењују:
  • Пре ступања у рад у зони јонизујућих зрачења или у прва 3 месеца у почетка рада
  •  Ако се на редовном периодичном здравственом прегледу утврде поремећаји крвне лозе или други поремећаји које ординирајући лекар сматра индикатвиним
  • Уколико се личном дозиметријском контролом /контролом извора зрачења  утврди одступање од референтних вредности
  • Уколико дође до инциденталног озрачивања испитаника са или без података физичке дозиметрије
  • На лични захтев корисника

http://www.imrs.rs/!uploads/citogenetika_2.jpghttp://www.imrs.rs/!uploads/citogenetika_3.jpg