Служба за правне, економско финансијске, опште и техничке послове

ДЕЛАТНОСТ

 • праћење и проучавање законских прописа, посебно из области здравственог и радног права и редовно обавештавање Управе и начелника Центара;
 • израда општих и појединачних аката о правима, одговорностима и обавезама запослених;
 • вођење кадровске евиденције и извештавање Републичког фонда за здравствено осигурање, надлежних завода, Института за јавно здравље и других државних органа и организација,
 • припрема и правна обрада материјала за седнице органа управљања и стручних органа;
 • стручно-административни послови, административно-технички и дактилографски послови, послови писарнице, експедиције поште и архиве, курирски послови, умножавања писаног материјала;
 • послови везани за евиденцију и чување регистратурног материјала, односно архивске грађе произашле из пословања Института;
 • послови израде финансијског плана Института;
 • послови евидентирања и плаћања доспелих обавеза;
 • састављање периодичних извештаја и завршног рачуна о извршеним расходима;
 • послови вођења финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала;
 • обрачун исплате зарада, накнаде и осталих личних примања;
 • послови спровођења поступака јавних набавки радова, добара и услуга за потребе Института, као и набавки на које се Закон не примењује;
 • послови пријема, складиштења и издавања канцеларијског, техничког и потрошног материјала и ситног инвентара;
 • послови прикупљања документације за учешће у поступцима јавних набавки у којима се Институт појављује као понуђач;
 • послови израде месечних фактура према РФЗО и фактура пружених услуга које се не рефундирају преко РФЗО (корисницима/пацијентима);
 • послови израде извештаја и анализа из области финансијског и материјалног пословања, благајнички послови и други послови из делокруга рада стручне службе;
 • послови одбране и заштите од пожара;
 • послови техничког одржавања и одржавања хигијене Института;
 • послови одржавања возног парка Института.

 

 

Руководилац: Маријана Милашиновић, дипл. економиста

 Телефон: 011/3400-998

E-mail: ekonomista.imrs@gmail.com

Референт за јавне набавке: Бранко Јокић

Контакт: 011/3400- 998

E-mail: javne.nabavke@institutkarajovic.rsbranko.jokic@institutkarajovic.rs

 

Стручни сарадник за јавне набавкеЗорица Милошевски

Контакт: 011/3400 998