Служба за правне, економско финансијске, опште и техничке послове

ДЕЛАТНОСТ

 • праћење и проучавање законских прописа, посебно из области здравственог и радног права и редовно обавештавање Управе и начелника Центара;
 • израда општих и појединачних аката о правима, одговорностима и обавезама запослених;
 • вођење кадровске евиденције и извештавање Републичког фонда за здравствено осигурање, надлежних завода, Института за јавно здравље и других државних органа и организација,
 • припрема и правна обрада материјала за седнице органа управљања и стручних органа;
 • стручно-административни послови, административно-технички и дактилографски послови, послови писарнице, експедиције поште и архиве, курирски послови, умножавања писаног материјала;
 • послови везани за евиденцију и чување регистратурног материјала, односно архивске грађе произашле из пословања Института;
 • послови израде финансијског плана Института;
 • послови евидентирања и плаћања доспелих обавеза;
 • састављање периодичних извештаја и завршног рачуна о извршеним расходима;
 • послови вођења финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала;
 • обрачун исплате зарада, накнаде и осталих личних примања;
 • послови спровођења поступака јавних набавки радова, добара и услуга за потребе Института, као и набавки на које се Закон не примењује;
 • послови пријема, складиштења и издавања канцеларијског, техничког и потрошног материјала и ситног инвентара;
 • послови прикупљања документације за учешће у поступцима јавних набавки у којима се Институт појављује као понуђач;
 • послови израде месечних фактура према РФЗО и фактура пружених услуга које се не рефундирају преко РФЗО (корисницима/пацијентима);
 • послови израде извештаја и анализа из области финансијског и материјалног пословања, благајнички послови и други послови из делокруга рада стручне службе;
 • послови одбране и заштите од пожара;
 • послови техничког одржавања и одржавања хигијене Института;
 • послови одржавања возног парка Института.

 

Организација:

 

Правник:Богдан Перуничић

дипломирани правник

Контакт телефон: 011/3400 999

E-mail: bogdan.perunicic@institutkarajovic.rs

 

Економиста:Зоран Николић

дипломирани економиста, мастер менаџмента  

Телефон: 011/3400-981

E-mail: zoran.nikolic@institutkarajovic.rs

 

Технички секретар: Душанка Ћетковић

Контакт телефон: 3400 961

E-mail: dusanka.cetkovic@institutkarajovic.rs; uprava@institutkarajovic.rs; tehnickisekretar@institutkarajovic.rs

 

Оператери:

 

Светлана Радојевић

Контакт телефон: 011/3400 935

E-mail: svetlana.radojevic@institutkarajovic.rs

 

Мила Стојановић

Контакт телефон: 011/3400 996

E-mail: mila.stojanovic@institutkarajovic.rs

 

Славица Вукосављевић

Контакт телефон: 011/3400 910

E-mail: slavica.vukosavljevic@institutkarajovic.rs

 

Братислава Војиновић

Контакт телефон: 011/3400 996

E-mail: bratislava.vojinovic@institutkarajovic.rs

 

Стручни сарадник за послове народне одбранеГоран Спахић

дипломирани ветеринар

Контакт телефон: 066/8222 949

E-mail: goran.spahic@institutkarajovic.rs;

 

 

Стручни сарадник за кадровске послове:Горан Спахић

Контакт телефон: 011/3400-949

E-mail: kadrovi@institutkarajovic.rs

 

Главни књиговођаСлавица Главоњић

Контакт телефон: 011/3400-943

E-mail: slavica.glavonjic@institutkarajovic.rs

 

КњиговођаАлександра Поповић

Контакт телефон: 011/3400 943

E-mail: racun.imrs@gmail.comaleksandra.popovic@gmail.com

 

Благајник: Зорица Милешевски

Контакт телефон: 011/3400 932

E-mail: zorica.milesevski@institutkarajovic.rs; finansijskasluzba@institutkarajovic.rs

 

 

Фактуриста: Мирјана Раденковић

Контакт телефон и факс: 011/3400 926

E-mail: faktura@institutkarajovic.rsmirjana.radenkovic@institutkarajovic.rs

 

Ликвидатор: Милка Ковачевић

Контакт телефон: 011/3400 945

E-mail: milka.kovacevic@institutkarajovic.rs

 

Референт за обрачун зарадаЈелена Раковић

Контакт телефон: 011/3400 945

E-mail: slavica.glavonjic@institutkarajovic.rs

 

Референт за јавне набавке: Бранко Јокић

Контакт телефон: 011/3400- 998

E-mail: javne.nabavke@institutkarajovic.rsbranko.jokic@institutkarajovic.rs

 

 

Стручни сарадник за јавне набавкеИрис Божић

дипломирани правник

Контакт телефон: 011/3400 998

E-mail: iris.bozic@institutkarajovic.rs

 

МагационерИгор Јаковљевић

Контакт телефон: 066/8222 925

E-mail: igor.jakovljevic@institutkarajovic.rs

 

Архивар: Јасмина Беловић

Контакт телефон: 011/3400 948

E-mail: jasmina.belovic@institutkarajovic.rs

 

Оператер на телефонској централиЉиљана Нинић

Контакт телефон: 011/ 3400-900

 

ВозачМиладин Мрђеновaчки

Контакт телефон: 066/8222898