Основни задаци медицине рада

Медицина рада схвата се као медицинска специјалност која се бави:

·         изучавањем и проценом утицаја услова на раду и радног процеса на здравље радника,

·         оценом стања здравља и радне способности радне популације (и радника појединаца) и

·         примарном, секундарном и терцијарном превенцијом болести у радној популацији.

 

Медицина рада представља основу за очување и унапређење здравља на раду, чији су задаци дефинисани још 1950. године на првом састанку Заједничког комитета Међународне организације рада и Светске здравствене организације, а редефинисани на 12. заседању 1995. године и која се фокусира на следеће:

1.    очување и унапређење здравља радника и радне способности,

2.    унапређење радне средине спровођењем мера безбедности и здравља на раду и

3.    развој организације рада и радне културе пружањем подршке здрављу и безбедности на раду, и на тај начин, унапредити позитивну социјалну климу, олакшати рад и повећати продуктивност рада.

Приоритетни циљеви медицине рада, према нацрту Стратегије медицине рада Републике Србије (2013) су следећи:

 

1.     Обухватање службама медицине рада свих радника (запослених и незапослених, укључујући и пољопривреднике регистрованих домаћинстава).

2.     Очување и унапређење здравља радника на радном месту, као и здравља радне средине.

3.     Превенција повреда на раду, професионалних болести и болести у вези с радом.

4.     Професионална оријентација, професионална селекција и оцена радне способности.

5.     Промоција здравља на радном месту.

6.     Дијагностика и лечење професионалних болести.

7.     Промоција, развој и подршка акцијама за унапређење здравственог стања осетљивих група радноактивне популације.

8.     Праћење, евалуација и анализа здравствених потреба и очекивања радноактивног становништва - праћење здравственог стања, детерминанти здравља и неједнакости у здрављу.

9.     Реоријентација (етапна) служби медицине рада са претежно куративног на доминантно превентивни рад.

10.  Реорганизација медицине рада у складу са документима – стварање интегрисаних служби медицине рада.

11.  Развој и едукација људских ресурса у области медицине рада.

12.  Подршка развоју приступачне и квалитетне службе медицине рада.

Светска здравствена организација усвојила је Глобални акциони план за здравље радника 2008 - 2017. године на 60. заседању Генералне скупштине Светске здравствене организације, 23. маја 2007. године. У Акционом плану наводе се следећи циљеви за наведени период:

 

(1) обезбеђење и имплементација политичких инструмената за здравље радника;

(2) заштита и унапређењездравља на радном месту;

(3) побољшање перформанси и приступа службама медицине рада;

(4) обезбеђење и дисеминација доказа за деловање и практичне активности и

(5) инкорпорисање здравља радника у друге националне стратегијеи политике.

Више података може се наћи на веб страници:

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-en.pdf