Центар за хигијену и физиологију рада

Делатност:

 • процена ризика на радним местима и у радној околини према сопственом методу;·
 • утврђивање посебних здравствених услова које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком;
 • испитивања услова на раду и у радној околини, према Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл. гл. РС бр. 94 од 27. октобра 2006.), као и за потребе процене ризика;
 • лекарски прегледе радника који раде на радним местима са повећаним ризиком, као и периодичнии претходни прегледи код епидемиолошких истраживања у вези са ризицима и оптерећењима на радуу Институту и на терену;
 • лекарски прегледи кандидата за возаче и возаче аматера и професионалце, прегледи за лекарска уверења различитих врста, прегледи кандидата за поморце и помораца;
 • едукација из области процене ризика, прве помоћи, прегледа помораца итд.;
 • едукација из прве помоћи за радноактивну популацију;
 • испитивање периферне циркулације (фотоелектрична плетизмографија, кожна термометрија, капилароскопија);
 • развијање и стандардизација метода за испитивање физиолошких и психофизиолошких функција као захтева рада код различитих врста радних оптерећења;
 • проучавање интензитета напора и степена оптерећења организма у односу на физиолошке и психофизиолошке захтеве одређених послова, пол и узраст радника;
 • прилагођавање и стандардизација метода ергометрије, динамометрије, антропометрије и испитивања појединих функција (плетизмографија, капилароскопија) за коришћење у служби медицине рада;
 • истраживање утицаја сменског рада на циркадијални ритам изабраних физиолошких функција у циљу оптимизације режима рад и одмора и смањења психофизиолошког оптерећења.

 

За рад Центра за хигијену и физиологију рада Институт поседује:

Лиценцу за обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености (Министарство рада и социјалне политике, бр. 164-02-00132/2009-01, 12.01.2010. год.);

Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду(Министарство рада и социјалне политике, бр. 164-02-00084/2009-01, 23.09.2009. године).

Лиценцу за обављање послова испитивања услова радне околине - биолошких штетности(Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 164-02-00035/2013-01, 31.10.2013. године.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација:

doc dr Мартин Попевић

Контакт телефон: 011/3400 941

E-mail: martin.popevic@institutkarajovic.rs

 

Главна сестра:

Радмила Јаредић

Контакт телефон: 011/3400 972